Gescheiden beddingen en openbare toiletten

Op 24 januari 2021 werd onderstaand schrijven gericht aan de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Geachte Voorzitter,

We willen vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw, de enige federatie die binnen het wandelgebeuren erkend is door Sport Vlaanderen, graag wat tijd en engagement van u vragen voor twee problemen die te weinig onder de aandacht komen en die ons inziens toch dringend om oplossingen vragen.

Een eerste is het probleem van de gemeenschappelijke beddingen voor het zogenaamde trage verkeer. Men plaatst overal te lande fietsers en wandelaars onder dezelfde noemer van ‘traag verkeer’. Die twee categorieën moeten dan ook steeds gezamenlijk proberen samen te leven binnen dezelfde beddingen van ‘trage wegen’.

Maar het verschil in snelheid tussen de wandelaars en de fietsers is steeds groter geworden en de laatste jaren zelfs fenomenaal. Iedereen kende reeds het fenomeen van de groepen wielertoeristen die met grote snelheid langs de jaagpaden schuren zodat de wandelaars moeten zorgen dat ze zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Maar met de enorme populariteit van de elektrische fietsen komen ook bejaarde fietsers die vroeger aan een gezapig tempo reden, nu met grote snelheden voorbij. Door het grote succes van dit type fiets is het voor wandelaars nu constant voor- en achteruitkijken want het is er enorm druk geworden.

Vroeger hadden de wandelaars de bospaden als een privilege maar tegenwoordig stikt het er van de mountainbikers zodat elke bocht garant staat voor een gevaarlijke verkeerssituatie.

Dat de burgers meer aan sport doen is een zeer lovenswaardige evolutie maar het moet op een veilige manier kunnen gebeuren.

Daarom willen we pleiten voor meer gescheiden beddingen voor beide types van recreanten. In de kustgemeenten zijn her en der voorbeelden van gescheiden beddingen voor wandelaars, fietsers (mountainbikers) en ruiters. Die beddingen liggen meestal gescheiden in elkaars buurt waarbij men gebruik maakt van natuurlijke buffers zoals hagen, houten paaltjes en ingangen met hindernissen waardoor fietsers noch ruiters op het wandelpad kunnen komen. We begrijpen dat men in het achterland van de kust wat meer ruimte heeft om die gescheiden beddingen te realiseren dan bijvoorbeeld in de steden maar toch blijven vele mogelijkheden onbenut.

Een tweede probleem waar we aandacht voor willen vragen, is het gebrek aan openbare toiletten. De coronacrisis met gesloten horeca heeft dit nog eens extra als pijnpunt in de verf gezet. Steeds meer gemeenten en steden ondernemen gelukkig initiatieven in die zin maar in vergelijking met vele buurlanden scoren we toch nog erg laag.

Het mag toch niet zijn dat wandelaars en fietsers gedwongen worden om een horecazaak binnen te trekken wanneer ze gebruik moeten maken van een toilet. In het buitenland is het meeste openbare toiletgebruik betalend. Maar persoonlijk vermoed ik dat heel veel burgers liever betalen voor een gereinigd openbaar toilet dan voor een gereinigd toilet in een horecazaak. In heel veel gemeenten is het aanbod van horecazaken trouwens erg geslonken en die zijn ook gebonden aan sluitingsdagen en sluitingsuren. Ga maar eens in een gemeente om 10 uur ’s morgens op zoek naar een horecazaak die open is!

We hopen dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de plaatselijke overheden mee wil sensibiliseren om aan die twee noden tegemoet te komen.

Hoogachtend,

Lieven Hostens, voorzitter Wandelsport Vlaanderen


Op 26 januari verkregen we onderstaand antwoord. Lees het aandachtig want iedereen onder ons kan een bijdrage leveren om tot structurele oplossingen te komen!

Geachte Voorzitter
Beste Lieven,

Wij danken u voor uw brief en nemen kennis van uw goed onderbouwd standpunt.
Beide problematieken zijn ons bekend en waar mogelijk wijzen wij onze leden op hun rol om op deze domeinen initiatief te nemen.

Als ledenvereniging van lokale besturen kunnen we onze leden enkel aanmoedigen en informeren om bij hun beleidsbeslissingen aandacht te hebben voor beide thema’s. Zoals u terecht opmerkt zijn er gelukkig al veel die deze bekommernissen meenemen.

In afwachting kunnen we u warm aanbevelen om uw leden op te roepen via lokale adviesraden (sportraad, ouderenraad, welzijnsraad,…) en in direct contact met hun lokaal bestuur constructieve suggesties te doen die bijdragen aan lokale oplossingen. Het is immers op het lokale niveau dat dergelijke thema’s dienen opgepikt te worden.

Met vriendelijke groeten,
Chris Peeters
Team Vrije Tijd


© Coverfoto Peter Vanderveken

About the author

%d bloggers liken dit: