Statutaire Algemene Vergadering Wandelsport Vlaanderen vzw

Op datum van 09 april 2022, had in de gebouwen van Confederatie Bouw in Sint-Niklaas de jaarlijkse Statutaire Algemene vergadering plaats van Wandelsport Vlaanderen vzw.

Tweederde ( omwille van een wijziging in de statuten) van de werkende leden was aanwezig (fysiek of bij volmacht) zodat er op een geldige manier kon vergaderd worden.

Bij de start werd er nog stil gestaan bij het overlijden van het BO lid Johan Dierckx. Als vervanger werd met een grote meerderheid dhr. Roland Cools door de AV bekrachtigd, als vertegenwoordiger van het Provinciaal Bestuur Antwerpen.

Naar jaarlijkse gewoonte werd eerst de balans- en resultatenrekening toegelicht door Anne-Sophie De Mol van ons boekhoudkantoor SBB. Ondanks het tweede moeilijke jaar (Covid -19), kon de federatie het boekjaar afsluiten met winst. Met unanimiteit van stemmen werd de jaarrekening evenals de kwijting van de penningmeester en het Bestuursorgaan goedgekeurd.

Statutenwijziging : de voornaamste wijziging handelde over het nieuwe verkiezingssysteem (vanaf 2023) tot toetreding van het bestuursorgaan. Zo werden er profielen opgemaakt voor een IT specialist, een marketeer, een communicatiespecialist en een financieel expert. Al naargelang de behoefte en verkiesbare plaatsen, zal het bestuursorgaan  hiervoor kandidaten zoeken onder al zijn leden.  Met unanimiteit van de stemmen (geen tegenstemmen en geen onthoudingen) werden alle wijzigingen van de statuten goedgekeurd.

Het jaarverslag 2021 werd ook door allen goedgekeurd en geprezen voor zijn zeer professionele manier van presentatie.

Enkele ingebrachte punten (verzekeringen – kosten Natuur en Bos/Provinciale Domeinen) zullen door het BO nauwgezet opgevolgd worden. Over enkele punten van de infovergaderingen werd nog eventjes duidelijkheid verschaft, maar iedereen kon zich unaniem vinden in de nieuwe reglementeringen die binnenkort zullen verschijnen.

Het werd een aangename, constructieve en zeer serene vergadering. Jo Hoolsteens dankte als laatste (in naam van alle werkende leden) het Bestuursorgaan voor al zijn geleverde inspanningen tijdens deze zeer moeilijke periode omwille van Covid-19. En zo keerde allen met een zeer goed gevoel huiswaarts.

About the author

%d bloggers liken dit: